fbpx

Regulament Promotii

PRINTECH COMPANYRegulament campanie promotionala

 

 1. Organizatorul Campaniei

1.1. Organizatorul Campaniei promotionale  este S.C Printech Company S.R.L. cu sediul social in , cu sediul in Targu Jiu, Judetul Gorj, Strada 14 octombrie, nr. 46, inregistrata in registrul comertului sub nr. J18/484/2004, avand CUI 16617933.

1.2. Campania se va derula/desfasura in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 1. Durata si locul de desfӑsurare al Campaniei

2.1. Campania este organizatӑ si desfӑsuratӑ pe teritoriul Romaniei in perioada 10 aprilie 2021 - 10 mai 2021, prin intermediul Magazinului online www.PrintechCompany.ro si/sau a Paginii noastre de Facebook

2.2. Mecanismul de participare in cadrul Campaniei este detaliat la articolul 7 al prezentului Regulament.

 1. Regulamentul Campaniei

3.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe intreaga durata a Campaniei, pe http://www.PrintechCompany.ro , la sectiunea special dedicata pentru Regulament.

3.2. Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul http://www.PrintechCompany.ro si/sau inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 1. Produse participante la Campanie

 In aceasta Campanie participa produsele ccomercializate de catre S.C Printech Company S.R.L. prin intermediul Operatorului magazinului Printech sau a site-ului http://www.PrintechCompany.ro , Organizatorul Campaniei promotionale.

 1. Dreptul de participare

La Campania promotionala poate participa orice persoana fizica, care a implinit varsta de 18 ani cel tarziu la data inscrierii in Campanie sau orice persoana juridica, rezidenta in Romania, care comanda unul dintre Produsele Participante la Campania promotionala in perioada 10 aprilie 2021 - 10 mai 2021.

 1. Premiile Campaniei

6.1. In cadrul acestei Campanii se vor acorda un numar de premii specificat de catre Operatorul Campaniei S.C. PrintechCompany S.R.L.

6.2. Este interzisa acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestei campanii sau schimbarea produselor oferite drept premii.

6.3. In cazul in care, dupa incheierea Campaniei, numarul premiilor acordate va fi mai mic decat numarul de premii alocate, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului.

 1. Mecanismul desfasurarii Campaniei

7.1. Pentru a beneficia de Premiile campaniei Participantii trebuie sa urmareasca intocmai cerintele de participare la concurs afisate pe Pagina de Facebook sau pe site-ul Oranizatorului

7.2. Castigatorii vor fi validati de catre Organizator numai dupa incheierea campaniei

7.3. Campania promotionala este valabila in limita stocurilor disponibile.

7.4. Reducerile acordate nu se pot cumula cu alte oferte promotionale/oferte speciale/campanii publicitare/alte reduceri de pret acordate de S.C. Printech Company S.R.L indiferent de modalitatea de acordare a acestora; asadar, clientul care opteaza pentru aceasta campanie promotionala nu va putea beneficia si de alte reduceri/discount-uri/oferte promovate prin intermediul Magazinului Online sau a Paginii de Facebook

 1. Taxe si impozite

 Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de participare.

 1. Limitarea raspunderii

                9.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

9.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul Campaniei, decizia comisiei formata din doi reprezentanti ai Organizatorului, este definitiva.

9.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data incheierii campaniei. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

9.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: - Inscrieri trimise in afara perioadei campaniei asa cum aceasta este prevazuta in prezentul Regulament. - Eventualele dispute legate de Produsele participante la Campanie; - Erori in datele furnizate de catre participanti sau lipsa de acuratete a datelor de contact. Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate, incomplete sau incorecte. - Organizatorul nu va fi responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice care pot conduce la intreruperea functionarii canalului de inscriere in Campanie sau disfunctionalitatii in procesul de inscriere in Campanie.

9.5. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta desfasurarii Campaniei. Organizatorul are dreptul de a invalida orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

9.6. Organizatorul este exonerat de orice raspundere decurgand din acordarea reducerii precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de reducerile acordate in baza prezentei Campanii.

 1. Prelucrarea datelor personale

 Prin inscrierea in campania promotionala ,participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in continutul prezentului Regulament.

 1. Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

11.1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul in care: se constata epuizarea fondului Produse, intervine un eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, intervine un caz de imposibilitate a Organizatorului de a continua aceasta Campanie din motive independente de vointa sa, sau daca Organizatorul doreste acest lucru. Organizatorul nu este tinut la intoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de despagubire/dauna sau altele asemenea.

11.2. Organizatorul Campaniei promotionale isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament/conditiile Campaniei, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului in acelasi mod ca prezentul Regulament (in modalitatile prevazute la Art. 3 din Regulament).

 1. Legea aplicabila, Litigii

12.1. Legea aplicabila este legea romana.

12.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

12.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 5 (cinci) zile de la data incheierii campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie

 1. Clauze finale

13.1. Deciziile Organizatorului privind Campania promotionala sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. 13.2. Organizatorul Campaniei promotionale este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei. ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: S.C Printech Company S.R.L, cu sediul in Targu Jiu, Judetul Gorj, Strada 14 octombrie, nr. 46, inregistrata in registrul comertului sub nr. J18/484/2004, avand CUI 16617933.

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

 In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: - Nume si prenume; - Numar de telefon; - Adresa de email;

 1. Scopul procesarii Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie

 Vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea: - organizarii si desfasurarii Campaniei; - atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

 Datele sunt prelucrate in baza consimtamantului acordat de participanti prin participarea in prezenta Campanie. Furnizarea datelor personale de catre participanti nu este obligatorie, insa in lipsa acestor date participantii nu se vor putea inscrie la Campanie. Datele vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim al Operatorului cu scopul de a indeplini formalitatile de acordare a premiilor, precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ii revin Operatorului.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

 Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului ,S.C. Printech Company S.R.L, firmelor de curierat, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

 Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Operator S.C. Printech Company S.R.L (in calitate de Organizator al Campaniei), conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata eventualului impozit din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal ale castigatorilor, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare. Subimputernicitul va sterge datele cu caracter personal ale castigatorilor in termen de 180 de zile lucratoare de la incheierea campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora. Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 180 de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora.

         7.Drepturile persoanelor vizate In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente

Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: - dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; - dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; - dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal - dreptul la restrictionarea prelucrarii; - dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; - dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, tel. 0318.059.211, (www.dataprotection.ro), in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal

          8.Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

 Intrucat la Campania promotionala pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani nu vor fi prelucrate si stocate. In situatia in care Operatorul si Imputernicitul primesc date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, toate aceste date vor fi imediat sterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului si Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul si Imputernicitul vor sterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare, iar Participantul la campania promotionala va fi invalidat din Campanie.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

          10.Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost informate cu privire la Regulament.

         11.Alte prevederi Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

× Cum va putem ajuta?